Your browser does not support JavaScript!

معماریاب


معماریاب این امکان رابه افراد می دهد تا هر پروژه ای که مد نظرشان هست را بر اساس میزان بودجه خود در سایت ما اعلام کرده ومتخصصین مرتبط، با بررسی پروژه و توانایی و تجربه خود برا یانجام آن پروژه، اعلام آمادگی می کنند و در بازه زمانی مورد نظر شما پروژه را به اتمام می رسانند

معماریاب این امکان رابه افراد می دهد تا هر پروژه ای که مد نظرشان هست را بر اساس میزان بودجه خود در سایت ما اعلام کرده ومتخصصین مرتبط، با بررسی پروژه و توانایی و تجربه خود برا یانجام آن پروژه، اعلام آمادگی می کنند و در بازه زمانی مورد نظر شما پروژه را به اتمام می رسانند
پروژه های ثبت شده
۱,۲۰۴
پروژه های انجام شده
۸۴۳
تعداد کارفرماین
۶۲۳
تعداد پیمانکاران
۳,۵۸۷